Jeżeli pacjent wymaga rehabilitacji lub zabiegów fizjoterapeutycznych po przebyciu choroby lub urazu, może skorzystać ze świadczeń rehabilitacji leczniczej:

 • w warunkach ambulatoryjnych,
 • w warunkach domowych,
 • w ośrodku lub oddziale dziennym,
 • w warunkach stacjonarnych.

 

Skierowanie do poradni rehabilitacji może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku stwierdzenia przez lekarza specjalistę wady postawy kwalifikującej się do rehabilitacji leczniczej lub zaburzeń czynności narządu ruchu, których przyczyną są wady postawy, pacjent może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach ambulatoryjnych. Skierowanie na zabiegi związane z leczeniem wymienionych schorzeń może wystawić lekarz specjalista (także I stopnia) rehabilitacji ogólnej, medycznej lub narządu ruchu, chirurgii ortopedycznej lub urazowo-ortopedycznej, ortopedii i traumatologii lub w trakcie specjalizacji z rehabilitacji medycznej lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu.

 

WAŻNE!

Skierowanie na zabiegi straci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w przychodni rehabilitacyjnej w terminie 30 dni od daty wystawienia.

 

Jeżeli ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się, pacjent nie może dotrzeć do placówki rehabilitacji ambulatoryjnej, może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach domowych. O konieczności skorzystania z tej formy rehabilitacji leczniczej decyduje lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, a informacja o wskazaniach do rehabilitacji domowej musi być zawarta na wystawionym skierowaniu.

 

WAŻNE!

Każda poradnia, zakład lub przychodnia rehabilitacji, która ma podpisaną umowę na świadczenia ambulatoryjne, ma obowiązek udzielania świadczeń w warunkach domowych (jeżeli istnieje taka konieczność). Pacjentowi przysługuje rehabilitacja trwająca do 80 dni zabiegowych w warunkach domowych w roku kalendarzowym, w trakcie której może być wykonywanych do pięciu zabiegów dziennie.

 

Jeżeli stan zdrowia nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, pacjent może skorzystać z zabiegów rehabilitacji leczniczej w ośrodku lub oddziale dziennym. Są to zabiegi obejmujące kompleksową fizjoterapię narządu ruchu, szczególnie ze wskazań ortopedycznych (po urazach, przebytych operacjach lub przewlekle chorych), a także wskazań neurologicznych, reumatologicznych, kardiologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

 

W ramach rehabilitacji w ośrodku dziennym w zależności od schorzenia realizowane są m.in. zabiegi:

 • rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego;
 • rehabilitacji słuchu i mowy;
 • rehabilitacji wzroku;
 • rehabilitacji kardiologicznej;
 • rehabilitacji pulmonologicznej.

 

Na ten rodzaj rehabilitacji kierują (w zależności od typu rehabilitacji, wieku pacjenta i jego schorzenia) lekarze POZ, AOS lub lekarze specjaliści z oddziałów szpitalnych.

 

Rehabilitacja w ośrodku lub oddziale dziennym trwa od 3 do 6 tygodni, w czasie których wykonywanych jest średnio 5 zabiegów dziennie. Czas trwania rehabilitacji dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego, słuchu i mowy jak i wzroku wynosi do 120 osobodni w roku kalendarzowym.

Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej ustalany jest indywidualnie przez lekarza ośrodka dziennego i wynosi nie więcej niż 24 dni w ciągu 3 miesięcy. Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej ustala indywidualnie lekarz ośrodka dziennego. Nie może ona być krótsza niż 14 dni i nie dłuższa niż 24 dni.

 

Gdy ze względu na kontynuację leczenia pacjent wymaga kompleksowych czynności rehabilitacyjnych oraz całodobowej opieki medycznej może skorzystać z rehabilitacji leczniczej w warunkach stacjonarnych.

 

W ramach tego rodzaju świadczenia, w zależności do schorzenia, realizowane są m.in. zabiegi:

 • stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej;
 • stacjonarnej rehabilitacji neurologicznej;
 • stacjonarnej rehabilitacji pulmonologicznej;
 • stacjonarnej rehabilitacji kardiologicznej;

 

Skierowania na leczenie stacjonarne wystawiane są przez lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych i poradni specjalistycznych.

 

Czas trwania rehabilitacji ogólnoustrojowej wynosi do 6 tygodni. Czas trwania rehabilitacji neurologicznej zależy od rodzaju prowadzonej rehabilitacji neurologicznej i wynosi od 6 do 16 tygodni.Czas trwania rehabilitacji pulmonologicznej wynosi do 3 tygodni. Czas trwania rehabilitacji kardiologicznej wynosi od 2 do 5 tygodni.

 

NFZ sfinansuje do 5 (pięciu) zabiegów dziennie w dziesięciodniowym cyklu terapeutycznym.