facebook - razem dla zdrowia

Relacja z warsztatów podsumowujących projekt Razem dla Zdrowia

Spotkanie: Konferencja zamykająca

W warsztatach w dniu 17 grudnia 2018 r. udział wzięli partnerzy projektu oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich, uczestniczących w projekcie. Celem spotkania było podsumowanie 2-letnich osiągnięć projektu. Dyskusję otworzył Profesor Romuald Krajewski (Naczelna Rada Lekarska), który zwrócił uwagę zarówno na unikalność projektu pod względem współdziałania samorządów zawodów medycznych z organizacjami pacjenckimi, a także zasoby wytworzone w ramach projektu. Jego zdaniem raporty Razem dla Zdrowia, powstające w oparciu o badania, a także każdorazowo omawiane, dyskutowane w szerokim gronie przedstawicieli organizacji pacjenckich, stanowią niezwykle cenne źródło rekomendowanych rozwiązań systemowych, zgodnych zarówno ze sprawdzoną praktyką w innych krajach, jak i oczekiwaniami polskich pacjentów.  Ten aspekt akcentowała także Pani Mariola Łodzińska w imieniu Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych, uznając że warte uwagi decydentów są propozycje zmian organizacyjnych, które nie zawsze wymagają nakładów finansowych, a mogą zdecydowanie przyczynić się do poprawy funkcjonowania szpitali czy przychodni. „Projekt pozwolił zdefiniować nasze wspólne i odrębne problemy oraz zrozumieć ich pochodzenie” – podsumowała.

Pani Małgorzata Pietrzak w imieniu Naczelnej Izby Aptekarskiej przedstawiła działania farmaceutów skoncentrowane na pacjencie, czyli projekt opieki farmaceutycznej, który niebawem wejdzie w fazę pilotażu.   

Pani Magdalena Kołodziej, Kierownik Projektu Razem dla Zdrowia dokonała jego podsumowania w formie prezentacji, wskazując na dane dotyczące ilości zorganizowanych warsztatów ogólnopolskich i regionalnych, ilości przedstawicieli pacjentów, którzy wzięli w nich udział oraz informując o wynikach kampanii w social mediach i współpracy z mediami (informacje te zostały także zawarte w opracowanym podsumowaniu projektu w formie newsletteru).

Pan Grzegorz Błażewicz, zastępca Rzecznika Praw Pacjenta, podziękował liderowi projektu Fundacji MY Pacjenci za prowadzenie tego projektu, którego znaczenie jest ogromne dla rozwoju pacjentocentryzmu, docenił także wkład pracy i zaangażowanie uczestników projektu w nową ustawę o prawach pacjenta (przekazany został dokument zbierający wspólnie wypracowane uwagi i sugestie). Poinformował także, że Rzecznik Praw Pacjenta planuje powołać Radę Organizacji Pacjenckich przy swoim urzędzie.     

Pan Bartłomiej Piotrowski przedstawił zagadnienie współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pacjenckimi, z czego wynikało, że aktualna sytuacja (chociaż zróżnicowana w zależności od regionu kraju) wymaga rozwoju ku lepszemu zrozumieniu i współpracy.

Uwagę uczestników przykuły wyniki badania prezentowane przez Panią Agnieszkę Kiljanek – Cieślik, wskazujące, że respondenci oczekują zmian jakościowych w systemie ochrony zdrowia, wskazując na różne aspekty, które w ich odczuciu nie funkcjonują prawidłowo. Raport z badań został odebrany jako bardzo ciekawy.     

Spotkanie zamknął panel ekspercki, w czasie którego dyskutowano nad wpływem projektu na rozwój pacjentocentryzmu w Polsce. Paneliści zwrócili uwagę na potrzebę włączania do systemu ochrony zdrowia kolejnych zawodów medycznych, których zasoby są do tej pory niewykorzystywane (np. dietetycy, psychologowie), co z pewnością przyczyniłoby się do większej efektywności i wydolności sytemu oraz odciążeniu tradycyjnych zawodów medycznych. Docenione zostały działania takie jak wprowadzenie e-recepty jako oczekiwanego początku rozwoju e-zdrowia, przy założeniu że będzie ono rozwijane zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami pacjentów. Reprezentantka biura Rzecznika Praw Pacjenta przedstawiła projekt dyżurów organizacji pacjenckich jako jedną z odpowiedzi na potrzeby pacjentów, zwracając uwagę, że cieszy się on popularnością i będzie rozwijany. Zwrócono uwagę, że pilnie potrzebujemy w Polsce systemu informacji, edukacji i wsparcia dla pacjentów. Przedstawiciele organizacji pacjenckich zgłosili potrzebę kontynuacji projektu z udziałem kolejnych środowisk takich jak: inne zawody medyczne.

Uczestnicy projektu otrzymali podziękowania i certyfikaty podsumowujące ich pracę.

Program

Zapraszamy do zapoznania się z programem spotkania: "Konferencja zamykająca " Pobierz program