facebook - razem dla zdrowia

Raporty i stanowiska

RAPORTY

Współpłacenie za świadczenia zdrowotne

Finansowanie ochrony zdrowia

Profilaktyka otyłości dzieci - priorytet zdrowia publicznego

E-ZDROWIE - CZEGO OCZEKUJĄ PACJENCI?

JAKĄ PODSTAWOWA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ MAMY, A JAKIEJ POTRZEBUJEMY? Wyniki sondażu pacjentów i obywateli (raport projektu Razem dla Zdrowia)

JAKOŚĆ LECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW Wyniki sondażu pacjentów i obywateli

Raporty z konsultacji społecznych przeprowadzonych w ramach projektu Pacjenci Decydują

JAKIEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO POTRZEBUJEMY W OCHRONIE ZDROWIA? Wyniki sondażu opinii pacjentów i obywateli - pierwszy raport projektu Razem dla Zdrowia

Stanowiska

 1. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej zawartej w dokumencie pt.: „KONCEPCJA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ”
 2. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie konsultacji społecznych założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 3. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Kont Pacjenta
 4. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w raku piersi
 5. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
 6. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr UD 389)
 7. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie projektu "Polityka Lekowa Państwa 2018 – 2022"
 8. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie W nawiązaniu do trwających konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o pacjenta z dnia 19.02.2017
 9. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie dokumentu Rekomendacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej z dnia 25.05.2017
 10. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące konsultacji społecznych projektu rozporządzenia, które dotyczy kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych z dnia 24.01.2017
 11. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące konsultacji społecznych projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 01.02.2017
 12. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące konsultacji społecznych rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii z dnia 17.01.2017
 13. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19.12.2016
 14. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z dnia 14.09.2016
 15. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące konsultacji społecznych projektu rozporządzenia z dnia 8.04.16 w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży z dnia 13.06.2016
 16. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące opieki farmaceutycznej skoncentrowanej na potrzeby pacjenta - Po co? Jak? Dla kogo? Przez kogo? Gdzie? Za ile? z dnia 27.04.2016
 17. Projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej z dnia 18.03.2016
 18. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące projektu zmian w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej w zakresie wdrożenia opieki farmaceutycznej z dnia 10.02.1016
 19. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów z dnia 07.01.2016
 20. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie idei darmowych leków dla osób powyżej 75 roku życia z dnia 04.01.2016
 21. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie konsultacji społecznych dotyczących rozporządzenia w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 z dnia 16.12.2015
 22. Wspólne stanowisko ekspertów Fundacji MY Pacjenci, konsultantów krajowych, lekarzy, pielęgniarek, położnych oraz dietetyków w sprawie standardów postępowania medycznego z dnia 16.10.2015
 23. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie projektu Ustawy o Zdrowiu Publicznym z dnia 28.04.2015
 24. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu map potrzeb zdrowotnych z dnia 27.11.2014
 25. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie konsultacji społecznych projektu Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26.11.2014 r.
 26. Stanowisko Grupy ds. zdrowia przy Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w konsultacjach społecznych dotyczących nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej w ramach tzw. pakietu kolejkowego maj 2014
 27. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w konsultacjach społecznych Pakietu kolejkowego maj 2014
 28. Konsultacje społeczne Dyrektywa transgraniczna październik 2013
 29. Konsultacje społeczne dotyczące Nowelizacji Ustawy Refundacyjnej październik 2013
 30. Konsultacje społeczne projektu nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej lipiec 2013
 31. Konsultacje społeczne założeń do nowelizacji ustawy refundacyjnej maj 2013
 32. Konsultacje społeczne założeń do implementacji dyrektywy o prawach pacjentów w trans granicznej opiece zdrowotnej marzec 2013