facebook - razem dla zdrowia

Raporty i stanowiska

RAPORTY

PODSUMOWANIE PROJEKTU RAZEM DLA ZDROWIA

WSPÓŁPRACA NGO I JST

PRAWA PACJENTA

MIERNIKI W ONKOLOGII

KOLEJKI DO ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

SYSTEM INFORMACJI I WSPARCIA DLA PACJENTÓW

Współpłacenie za świadczenia zdrowotne

Finansowanie ochrony zdrowia

Profilaktyka otyłości dzieci - priorytet zdrowia publicznego

E-ZDROWIE - CZEGO OCZEKUJĄ PACJENCI?

JAKĄ PODSTAWOWA OPIEKĘ ZDROWOTNĄ MAMY, A JAKIEJ POTRZEBUJEMY? Wyniki sondażu pacjentów i obywateli (raport projektu Razem dla Zdrowia)

JAKOŚĆ LECZENIA I BEZPIECZEŃSTWO PACJENTÓW Wyniki sondażu pacjentów i obywateli

JAKIEGO DIALOGU SPOŁECZNEGO POTRZEBUJEMY W OCHRONIE ZDROWIA? Wyniki sondażu opinii pacjentów i obywateli - pierwszy raport projektu Razem dla Zdrowia

Stanowiska

 1. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie koncepcji Krajowej Sieci Onkologicznej zawartej w dokumencie pt.: „KONCEPCJA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA KRAJOWEJ SIECI ONKOLOGICZNEJ”
 2. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie konsultacji społecznych założeń projektu ustawy o zdrowiu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym
 3. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem Internetowego Kont Pacjenta
 4. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie postępowania w raku piersi
 5. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych
 6. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (nr UD 389)
 7. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie projektu "Polityka Lekowa Państwa 2018 – 2022"
 8. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie projektu założeń do projektu ustawy o jakości w ochronie zdrowia i bezpieczeństwie W nawiązaniu do trwających konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o pacjenta z dnia 19.02.2017
 9. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie dokumentu Rekomendacji Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia w zakresie bezpieczeństwa oraz rozwiązań technologicznych stosowanych podczas przetwarzania dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej z dnia 25.05.2017
 10. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące konsultacji społecznych projektu rozporządzenia, które dotyczy kryteriów klasyfikacji produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych z dnia 24.01.2017
 11. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące konsultacji społecznych projektu ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej z dnia 01.02.2017
 12. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące konsultacji społecznych rozporządzenia w sprawie standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w dziedzinie patomorfologii z dnia 17.01.2017
 13. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci dotyczące projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 19.12.2016
 14. Stanowisko Fundacji MY Pacjenci w sprawie konsultacji społecznych projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw z dnia 14.09.2016