facebook - razem dla zdrowia

Czym są konsultacje publiczne?

Zdjęcie główne

Konsultacje publiczne stanowią formę dialogu pomiędzy organami władzy publicznej a społeczeństwem, dzięki którym my – pacjenci mamy możliwość zabrania głosu w sprawach, które bezpośrednio dotyczą naszych interesów.

Konsultacja – łac. consultatio; zapytanie o radę

 

Konsultacje publiczne są z jedną z form demokracji „półbezpośredniej”, w ramach której obywatele mogą wziąć aktywny udział w procesie stanowienia prawa i wypowiedzieć się na temat proponowanych zmian prawnych, ale jednocześnie prezentowane stanowiska i opinie nie są wiążące dla organów władzy publicznej [Banaszak, 2012]. Warto jednak pamiętać, że mimo, iż organy władzy publicznej nie są zobligowane do ustanowienia lub też zaniechania określonych zmian legislacyjnych w zależności od wyniku konsultacji, to w dalszym ciągu ponoszą odpowiedzialność polityczną za wdrożenie regulacji prawnych mimo sprzeciwu opiniodawców.

Udział w konsultacjach społecznych to nasze prawo, a ich prowadzenie jest obowiązkiem władz publicznych, które powinny zapewnić niezbędne warunki organizacyjne i prawne służące aktywnej partycypacji.

Konsultacje publiczne są ważnym przejawem prawa obywateli do wyrażenia swojej opinii będącego fundamentem demokratycznego państwa. Prezentowane w toku konsultacji stanowiska nie są jednak wiążące dla organów władzy publicznej.

Niemniej jednak konsultacje, mimo iż nie mają wiążącego charakteru, powinny być prowadzone w sposób otwarty i powszechny, umożliwiający wszystkim zainteresowanym podmiotom możliwość zgłaszania swoich uwag.