facebook - razem dla zdrowia

Wstęp - dlaczego nasz głos ma znaczenie?

Zdjęcie główne

Niemal każdego dnia obserwujemy, jak władze publiczne wszystkich szczebli – od parlamentu po rady gmin – stanowią prawo, które bezpośrednio lub pośrednio kształtuje naszą sytuację społeczną, materialną czy zawodową. Biorąc udział w wyborach, wpływamy na to, kto będzie reprezentował nasze interesy, nowelizował lub tworzył nowe regulacje prawne. Nie oznacza to jednak, że owe decyzje zawsze są optymalne dla podmiotów, których dotyczą.

Jako społeczeństwo mamy możliwość manifestowania naszych zróżnicowanych poglądów i opinii na rozmaite sposoby – mamy prawo do publicznych wypowiedzi, składania petycji, udziału w zgromadzeniach publicznych. Warto jednak mieć na względzie, że jest jeszcze jeden sposób, dzięki któremu możemy wpływać na poszczególne decyzje legislacyjne na wczesnym etapie stanowienia prawa – tym sposobem jest branie czynnego udziału w konsultacjach publicznych, które mają szczególne znaczenie w przypadku wprowadzania lub nowelizowania przepisów dotyczących zdrowia.

Ochrona zdrowia jest jednym z najistotniejszych obowiązków władz publicznych i często stanowi podstawowy przedmiot zainteresowania społeczeństwa. Reformy dotyczące ochrony zdrowia nierzadko mają bezpośredni wpływ na nas i naszych bliskich. Dzięki konsultacjom pacjenci, czyli osoby, na które zmiany w ochronie zdrowia oddziałują wprost, mają możliwość prezentowania swoich opinii, propozycji i uwag, a w konsekwencji – wpływu na kształt proponowanych regulacji prawnych.

Jako pacjenci mamy bezpośrednią styczność z systemem ochrony zdrowia i potrafimy zidentyfikować poszczególne problemy, wynikające z proponowanych zmian prawnych, które mogą być trudno dostrzegalne na etapie ich projektowania. Z tej perspektywy szczególnie cenne są opinie prezentowane przez różnego rodzaju organizacje pacjentów, które dysponują kompleksowymi informacjami na temat całokształtu braków i niedoskonałości systemu opieki zdrowotnej.

Beneficjentami aktywnego prowadzenia tego rodzaju konsultacji jesteśmy my - pacjenci. Dzięki opiniowaniu społecznemu organy władzy publicznej mają możliwość dostosowania przepisów prawa do naszych potrzeb, a my sami mamy realną możliwość zwrócenia uwagi na kwestie dotyczące ochrony zdrowia tak, aby nowe przepisy uwzględniały rzeczywiste potrzeby polskich pacjentów.

W szerszej perspektywie aktywny dialog pomiędzy pacjentami a organami władz publicznych prowadzi do tworzenia wysokiej jakości prawa, które stanowi odpowiedź na poszczególne problemy systemu opieki zdrowotnej. 

Zabierając głos w dyskusji, mamy możliwość oddziaływania na organy państwa tak, by ostateczny kształt poszczególnych regulacji prawnych był optymalny, a ryzyko niezadowolenia społecznego spowodowanego wprowadzeniem chybionych zmian było zminimalizowane.

Musimy także mieć na uwadze, że ochrona zdrowia pochłania znaczne środki z budżetu państwa, dlatego tym bardziej istotne jest to, abyśmy – nie tylko jako pacjenci, ale także jako obywatele – zabierali głos w sprawie sposobu wydatkowania tych środków.