facebook - razem dla zdrowia

O projekcie „Razem dla Zdrowia”

O projekcie

Głównym celem projektu Razem dla Zdrowia jest rozwijanie dialogu społecznego oraz społecznej idei odpowiedzialności instytucji systemu ochrony zdrowia , poprzez wypracowanie w ramach powołanego partnerstwa trwałych i transparentnych mechanizmów konsultacji społecznych. Realizacja celu pozwoli na wzmocnienie dialogu i współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi (organizacjami pacjenckimi oraz zawodami medycznymi).
Wypracowane w ramach projektu stanowiska i rekomendacje, będą podstawą do wdrożenia projakościowych rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia, ułatwiających dostęp do wysokiej jakości usług medycznych.

Zakres projektu:

Zachęcamy do dzielenia się z nami Państwa uwagami, sugestiami i spostrzeżeniami dotyczącymi bieżących aktów prawnych w ochronie zdrowia. Chcielibyśmy, żeby zdrowie jako wartość stało się ważne dla nas wszystkich nie tylko w badaniach socjologicznych ale w rzeczywistości.

Projekt Razem dla Zdrowia współfinansowany jest w ramach projektu nr POWR.05.02.00-00-0008/16-00 z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”

Ewa Borek, Magdalena Kołodziej

Fundacja MY Pacjenci

Polacy zapytani o to co jest dla nich ważne, od lat wskazują w badaniach Diagnozy społecznej na zdrowie. Za największą wartość uznaje je ponad 65% respondentów. Z drugiej strony bardzo rzadko obywatele zabierają głos w sprawach dotyczących organizacji systemu opieki zdrowotnej. W świetle badań OBOP z 2012 roku ponad 80% obywateli wskazała, że przedstawiciele stowarzyszeń pacjentów powinni brać aktywny udział w podejmowaniu decyzji na jaki cel państwo ma przeznaczyć publiczne środki w ochronie zdrowia. W praktyce w dialogu społecznym bierze udział kilka organizacji pacjenckich. W niektórych ciałach decyzyjnych zasiada kilku przedstawicieli pacjentów. W konsultacjach społecznych bierze udział nie więcej niż 10, stale tych samych organizacji pacjenckich.

Projekt RAZEM DLA ZDROWIA ma to zmienić. Będzie on realizowany przez Fundację MY Pacjenci w partnerstwie z Naczelną Izbą Lekarską , Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelną Izbą Aptekarską przez okres 2 lat, do końca września 2018 r.

Naczelna Izba Aptekarska reprezentuje farmaceutów, sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu farmaceuty, opiniuje akty prawne z zakresu ochrony zdrowia.

Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych to jednostka samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych. Sprawuje pieczę nad należytym wykonywaniem zawodu, ustala zasady etyki zawodowej, ustala standardy zawodowe, prowadzi orzecznictwo zawodowe, wydaje prawa wykonywania zawodu. Sprawuje nadzór nad wykonywaniem zawodu a tym samym nad jakością świadczeń zdrowotnych, współtworzy programy edukacyjne, służące poprawie opieki zdrowotnej, mającej na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego polskiemu społeczeństwu.

Naczelna Izba Lekarska to jednostka lekarskiego samorządu zawodowego. Reprezentuje lekarzy i lekarzy dentystów na szczeblu państwowym, opiniuje akty prawne z zakresu ochrony zdrowia. Dba o przestrzeganie lekarskiego etosu, a także – poprzez organizację szkoleń zawodowych dla lekarzy i lekarzy dentystów – aktywnie włącza się w proces edukacji polskiej kadry medycznej.

Fundacja MY Pacjenci wspiera uczestnictwo pacjentów w podejmowaniu decyzji w ochronie zdrowia i zapewnia wsparcie eksperckie organizacjom pacjenckim tak, żeby skuteczniej komunikowały one swoje problemy i potrzeby. Fundacja prowadzi działalność naukową, badawczą, doradczą i szkoleniową dla pacjentów i ich organizacji.

Dodatkowe info

Projekt Dialog dla Zdrowia- POWR.05.02.00-00-0008/16 pn. „Razem dla Zdrowia” współfinansowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020, Działania 5.2 „Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych”.