facebook - razem dla zdrowia
Aktualność: Zakończono projekt Razem dla Zdrowia

Zakończono projekt Razem dla Zdrowia

20.12.2018 | ochrona zdrowia
Zdjęcie aktualności

Projekt Razem dla Zdrowia pokazał, że jesteśmy gotowi jako społeczeństwo do efektywnego dialogu, rozumiejącego i szanującego różne podejścia i oczekiwania, łączącego się we wspólnych celach ponad środowiskowymi podziałami. Brakuje natomiast docenienia przez decydentów rekomendacji wypracowanych tą drogą oraz korzystania z nich przy reformowaniu systemu. Pacjenci nie odnoszą widocznych korzyści z dotychczas przeprowadzonych zmian i wzrostu nakładów na ochronę zdrowia.

Głównym celem projektu Razem dla Zdrowia realizowanego ze środków EFS w latach 2016-2018 było zbudowanie dialogu społecznego oraz współpracy pomiędzy administracją publiczną a partnerami społecznymi (organizacjami pacjentów, świadczeniodawcami oraz przedstawicielami zawodów medycznych – izbami lekarzy, pielęgniarek i farmaceutów). W ramach ponad dwuletniej realizacji projektu przeprowadzono 11 debat z udziałem ww. interesariuszy, które dotyczyły istotnych bieżących problemów systemu ochrony zdrowia, przeprowadzono badania społeczne oczekiwań pacjentów i zawodów medycznych od kierunków wskazywanych podczas debat zmian, przygotowano 10 raportów przedstawiających wyniki debat, badań społecznych, analizy najlepszych praktyk oraz rekomendacje dla administracji publicznej, będące wspólnym stanowiskiem debatujących środowisk zainteresowanych procesami transformacji systemowej.

Większość rekomendacji koncentrowała się wokół zbudowania pacjentocentrycznego systemu opieki zdrowotnej. Wszystkie zostały przekazane partnerom projektu – Naczelnej Izbie Lekarskiej, Naczelnej Izbie Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Izbie Aptekarskiej, organizacjom pacjentów biorącym udział w projekcie, kierownictwu Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Głównej Inspekcji Sanitarnej, Instytutowi Zdrowia Publicznego PZH oraz wielu innym instytucjom i podmiotom działającym w ochronie zdrowia. W ramach projektu udało się wypracować zbiorcze rekomendacje dla administracji publicznej dotyczące wdrożenia najważniejszych elementów pacjentocentrycznej transformacji systemu ochrony zdrowia.

Zapraszamy do zaponania się z:

- raportem podsumowującym projekt

- wydaniem specjanlym Newslettera.

Najnowsze aktualności:
Zakończono projekt Razem dla Zdrowia