facebook - razem dla zdrowia

Ankieta – Prawa Pacjenta

Z inicjatywy Rzecznika Praw Pacjenta rozpoczęto prace nad nowelizacją ustawy o prawach pacjenta, którą uchwalono w 2008 roku. Pomóż nam ustalić, jakie zmiany należy wprowadzić w tej ustawie, żeby lepiej chroniła ona prawa polskich pacjentów.

Fundacja MY Pacjenci

•   Płeć: (zaznacz jedną odpowiedź)
•   Wiek: (proszę podać liczbę lat):
•   Wykształcenie: (zaznacz jedną odpowiedź)
•   Miejsce zamieszkania: (zaznacz jedną odpowiedź)
•   Problem zdrowotny: (zaznacz jedną odpowiedź)
•   Prosimy o wybranie grupy, z którą identyfikujesz się najbardziej (zaznacz jedną odpowiedź)
•   Jako pacjent chciałbym/chciałabym mieć następujące prawa: Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
Prawo pacjenta do zasięgnięcia na żądanie drugiej opinii lekarskiej lub przeprowadzenia konsylium
Prawo pacjenta do ustawowo określonego maksymalnego czasu oczekiwania na badania lub leczenie
Prawo pacjenta do przystępnej informacji o chorobie i jej leczeniu
Prawo pacjenta do podjęcia decyzji o wyborze metody leczenia
Prawo pacjenta do informacji o skuteczności, jakości i bezpieczeństwie leczenia w każdej placówce medycznej
Prawo pacjenta do zgłaszania informacji o błędach i niepożądanych zdarzeniach medycznych
Prawo do zarządzania moimi danymi medycznymi np. poprzez nadawanie uprawnień dostępu
Prawo pacjenta do poszanowania jego czasu
Prawo pacjenta do bezpiecznego leczenia zgodnego z aktualną wiedzą medyczną i ze standardami
Prawo pacjenta do nowoczesnego leczenia
Prawo pacjenta do zgłaszania skarg dotyczących leczenia
Prawo pacjenta do godziwego odszkodowania za błędy medyczne
Prawo pacjenta do naprawy szkód wywołanych błędem medycznym
Prawo pacjenta do wyboru miejsca leczenia
Prawo pacjenta do odmowy leczenia
•   Kto Twoim zdaniem powinien reprezentować pacjentów w ciałach decyzyjnych dotyczących ochrony zdrowia? Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi
•   W jakich ciałach decyzyjnych powinni brać udział przedstawiciele pacjentów? Wskaż maksymalnie 3 odpowiedzi
•   W jakim stopniu zgadzasz się lub nie z następującymi stwierdzeniami: Wybierz jedną odpowiedź w każdym wierszu
Zdecydowanie się zgadzam Raczej się zgadzam Nie mam zdania Raczej się nie zgadzam Zdecydowanie się nie zgadzam
W ciałach decyzyjnych powinni zasiadać wyłącznie działacze organizacji parasolowych
Niezależność dają organizacjom pacjentów publiczne źródła finansowania ich działalności
W ciałach decyzyjnych powinny zasiadać osoby mające własne doświadczenie choroby lub opieki nad osobą chorą
Organizacje, których przedstawiciele zasiadają w ciałach decyzyjnych, powinny ujawniać strukturę swoich przychodów w celu oceny konfliktu interesów
Już wypełniłeś 100%.